CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP)

El CDIAP del Solsonès forma part de la xarxa pública de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Catalunya i manté un concert amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu del Servei d'Atenció Precoç és detectar i atendre, al més aviat possible, els infants de 0 a 6 anys que presenten problemes o trastorns en el desenvolupament (motriu, sensorial, cognitiu, relacional, emocional, adaptatiu o de llenguatge) i prevenir les situacions que els poden provocar.

Per atendre l'infant en la seva globalitat els CDIAP disposen d'un equip de professionals de diferents àmbits: fisioteràpia, logopèdia, neuropediatria, psicologia i treball social, que actuen de manera interdisciplinària per tal de garantir l’adequada atenció integral als infants i les seves famílies. Aquest equip du a terme les funcions següents:

  • Prevenció, detecció, diagnòstic i abordatge terapèutic dels trastorns de desenvolupament de l’infant en procés de creixement.
  • Suport i acompanyament a les famílies en tots aquells aspectes que fan referència al desenvolupament del nen/a.
  • Prevenció de les situacions de risc.
  • Coordinació amb els serveis mèdics, psicopedagògics i socials.

Les famílies poden arribar al servei per iniciativa pròpia o derivades per especialistes en pediatria, les llars d’infants, les escoles o els serveis socials.

Atenció precoç Atenció precoç

L'Associació  |  Centre Especial de Treball  |  Serveis Socials  | Notícies  |  Contacte i Situació  |  Enllaços